E2S

Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.e2s.cat , domiciliada a C/ Alfons XII, 20, 08241, Manresa la raó social del Responsable de tractament és E2S CREATIVA, S.L., de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

E2S CREATIVA, S.L., posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i / o enviament de newsletters que es realitza a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen E2S CREATIVA, S.L., i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En conseqüència, per la signatura d’aquesta autorització es faculta a E2S CREATIVA, S.L., a usar dades com aquestes en tots els departaments en què es organitza.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades comporta com a conseqüència la impossibilitat de fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i/o enviament de newsletters.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a E2S CREATIVA, S.L., estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Tots els camps del formulari en línia (excepte el TELÈFON) són d’obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i / o enviament de newsletters.

La web www.e2s.cat ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no està a salvo de possibles intromissions il·legals i improdusades, que no serien responsabilitat de E2S CREATIVA, S.L., ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir els dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.e2s.cat es troba determinada en el corresponent apartat.

La web www.e2s.cat farà tot el possible perquè la seva informació està sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant tota responsabilitat en cas que omiti el seu obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.